Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van
Van Schaik Art

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 – Prijzen
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Levertijd
Artikel 9 – Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 – Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Van Schaik Art een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Van Schaik Art een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Van Schaik Art of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Van Schaik Art aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Van Schaik Art, ten aanzien waarvan Van Schaik Art over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Van Schaik Art: Van Schaik Art gevestigd te Breukelen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72941065.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Van Schaik Art, te vinden op www.vsart.nl
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Van Schaik Art ter beschikking stelt.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Van Schaik & Van Schaik Art Gallery
Handelend onder de naam: Van Schaik Art

Vestigingsadres:
Van Schaik Art
Straatweg 86
3621 BS  Breukelen

Postadres:
Van Schaik Art
Straatweg 86
3621 BS  Breukelen

Telefoonnummer: +31 6 51 72 45 87

Bereikbaarheid:
Op vestigingsadres van donderdag tot en met zaterdag vanaf 11.00 tot 17.00 uur, zondag t/m woensdag toegang op afspraak

E-mailadres: info@vsart.nl
KvK-nummer: 72941065
BTW NR: NL001319754B34

IBAN: NL16 RABO 0394 7648 38
BIC: RABONL2U

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Van Schaik Art en een klant, alsmede op alle door Van Schaik Art aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
Van Schaik Art wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling, die zowel online als offline gemaakt kan worden, heeft bevestigd en Van Schaik Art deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht Van Schaik Art de bestelling niet accepteren, zal Van Schaik Art het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen.

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1.
De door Van Schaik Art gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw en verzendkosten.

5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag ten name van Van Schaik Art Gallery, te Breukelen.

  • IBAN nummer: NL16 RABO 0394 7648 38
  • BIC: RABONL2U

6.2.
De klant kan, indien hij dit wenst, vooruit betalen. Dit kan tevens door middel van iDEAL of Creditcard betaling gedaan worden.

6.3.
Het door Van Schaik Art geleverde product blijft eigendom van Van Schaik Art totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

ARTIKEL 7 – LEVERING

7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Levering gaat in overleg, op afspraak. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Bestellingen kunnen tevens, als de klant dit wenst, opgehaald worden in Van Schaik Art Gallery.

ARTIKEL 8 – LEVERTIJD

8.1.
Het product heeft een levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Van Schaik Art van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten.

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling doorVan Schaik Art .

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Van Schaik Art niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Umo Art Gallery pas in verzuim nadat de klant Van Schaik Art schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Van Schaik Art binnen deze termijn is uitgebleven.

ARTIKEL 9 – VERZUIM/AANSPRAKELIJKHEID

9.1.
Indien Van Schaik Art ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Van Schaik Art terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In gevalVan Schaik Art met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Van Schaik Art het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Van Schaik Art te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Van Schaik Art en de klant gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 10 – TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAAL

10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Van Schaik Art . Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Van Schaik Art  zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Van Schaik Art te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Van Schaik Art niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde vanVan Schaik Art , behoudens voor zover Van Schaik Art ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Van Schaik Art afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Van Schaik Art beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Van Schaik Art berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Van Schaik Art is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Van Schaik Art is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1.
Van Schaik Art  accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Van Schaik Art door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Van Schaik Art voor alle schade die Van Schaik Art ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Van Schaik Art door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Van Schaik Art veroorzaakte kosten.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.